Privacybeleid

Laatste update: 23/06/2023

1. Algemeen

Orato BVBA, met hoofdzetel te 3740 Bilzen, St. Gertrudisplein 9 bus 13, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij waarborgen de privacy van iedereen en zullen te allen tijde de persoonlijke informatie die u ons verschaft of wij op onrechtstreekse wijze over u hebben verkregen op een vertrouwelijke manier behandelen.

Orato BVBA verbindt er zich toe om de privacyverklaring actueel te houden. Bovenaan deze privacyverklaring treft u de datum waarop de privacyverklaring voor het laatst werd aangepast. Deze privacyverklaring geldt bovendien als aanvulling op eventuele aanvullende verklaringen die zijn opgesteld in het kader van de specifieke verhouding tussen u en ons kantoor. In deze privacyverklaring leggen we u uit op welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Wie zijn wij?

Wij, dat zijn alle medewerkers van Orato BVBA.

De privacywetgeving beschouwt ons als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Concreet betekent dat dat wij bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, op welke wijze we die verwerken en of wij uw gegevens eventueel aan derden doorgeven.

Onze contactgegevens zijn:

Orato BVBA
St. Gertrudisplein 9 bus 13
3740 Bilzen, België
BTW BE0477.833.960
Telefoonnummer: +32 498 28 81 56
E-mail: marie@orato.be , naomi@orato.be

3. Wie bent u?

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Dat betekent dat deze privacyverklaring gericht is aan de volgende personen: cliënten, prospecten, sollicitanten (recruitment), leveranciers, bezoekers van de website of andere derden (zoals adviseurs, experts en dergelijke meer).

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons kantoor. Wij geven u per categorie een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.

CLIËNTEEL

DERDEN, ADVISEURS

In welbepaalde gevallen is het, in het kader van onze dienstverlening, noodzakelijk om gevoelige informatie van cliënten te verwerken. Gevoelige informatie betreft persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wij verwerken gevoelige informatie enkel indien de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een bemiddeling of een begeleidingstraject.

5. Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uiteraard niet zomaar. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons kantoor. Wij geven u per categorie een overzicht van alle doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

CLIËNTEEL

DERDEN, ADVISEURS

6. Wettelijke basis verwerking persoonsgegevens

Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op de volgende wettelijke basis:

De wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons kantoor. Wij geven u per categorie een overzicht van alle wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

7. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In bepaalde gevallen dienen wij uw persoonsgegevens te delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te garanderen. Deze derden kunnen enerzijds louter ontvanger zijn van uw persoonsgegevens of anderzijds uw persoonsgegevens in opdracht van ons verder verwerken (in dat geval werken wij samen met zogenaamde “verwerkers”). In dat laatste geval zien wij er steeds op toe dat wij met elke verwerker bepaalde afspraken maken over hoe zij uw persoonsgegevens mogen verwerken.

Wij zullen er eveneens op toe zien dat onze verwerkers alle nodige maatregelen nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Wij kunnen een beroep doen op de volgende derden:

Wij verwerken al uw persoonsgegevens in België. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die niet in de Europese Unie gevestigd zijn, bieden wij passende waarborgen en zorgen wij ervoor dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

8. Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus, en nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om dit aan ons te melden. Wij nemen eveneens passende technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan zonder aarzeling in kennis te stellen. In dat verband hebben wij een data breach policy opgesteld.

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. De bewaartermijn is afhankelijk van de persoonsgegevens en uw verhouding tot ons kantoor. Daarenboven dienen wij rekening te houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die ons opleggen hoe lang wij bepaalde gegevens dienen te bewaren. Wij geven u per categorie een overzicht van alle bewaartermijnen.

CLIËNTEEL

DERDEN, ADVISEURS

LEVERANCIERS

RECRUITMENT

10. Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van ons kantoor, kan u de volgende rechten laten gelden:

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van de hierboven opgesomde rechten, dient u contact op te nemen met:

Marie Baerten en Naomi Daniëls,
Bestuurders Orato

Tel. +32 (0)489/ 28 81 56
marie@orato.be, naomi@orato.be

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

Cookiebeleid

U bezoekt onze website (www.orato.be) uitsluitend met een beveiligde https verbinding. Dankzij het certificaat is alle verkeer van en naar de website automatisch versleuteld. Op die wijze garanderen wij een veilige verbinding. Om de goede werking van de website te garanderen en op te volgen, hebben we cookies nodig. Cookies zijn kleine stukjes tekst die tijdens het bezoek van de website op je toestel bewaard worden door de server die het onderhoud en de werking van de website verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw toestel op. Ze worden beheerd door uw webbrowser.

Hieronder lees je welke cookies op onze website actief zijn:

In de instellingen van elke moderne browser kunt u cookies verwijderen, uitschakelen of uw wensen ten aanzien van cookies wijzigen. De website zal nog steeds toegankelijk zijn, maar zonder functionele cookies werken mogelijk niet alle diensten.

Om aan te melden op een beveiligde pagina hebben we deze functionele cookies bijvoorbeeld nodig.

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

De gegevens verzameld a.d.h.v. cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.